ਰੰਗ2 Comments:

Unknown said...

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ
ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੋ
ਨਾਲੇ ਭਰੋ
ਕਵਿਤਾ ਚ ਰੰਗ

Anonymous said...

"ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਿਖੀ
ਜੀਵਨ ਕਵਿਤਾ ਨੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਰੰਗੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ"
ਹਰਦੀਪ